Welkom bij

Wereldwinkel Houten

ANBI gegevens

 Naam instelling

 WereldWinkel Houten

 RSIN

 807080846

 Vestigingsadres

 Het Rond 151, 3995 DP Houten

 Telefoonnummer 

030 - 635 2248

 E-mail adres

 info@wereldwinkelhouten.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

WereldWinkel Houten bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Houten is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Houten vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade en duurzame cadeaus;
  • het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
  • bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Financiering

De Wereldwinkel Houten wordt via onderhandse leningen gefinancierd.

Beheer van het vermogen

De treasury functie is belegd bij de penningmeester. Het vermogen is op een spaarrekening ondergebracht.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt aangewend voor de financiering van de activiteiten uit het beleidsplan.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter De heer Th.P.M. van Meijel
Secretaris
Mevrouw I.A.J.M. van der Meer-Straathof
Penningmeester Mevrouw P.M.A. Frederiks
Bestuurslid algemeen Mevrouw A.S.W. Minnema
Bestuurslid algemeen De heer J.N. de Jong

 

 

 

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Houten werkt met onbetaalde vrijwilligers.

Verslag

Klik hier voor het actuele jaarverslag.

Financiële huishouding

Balans 31-12-2017 (bedragen x € 1.000)

Activa  
Materiële vaste activa 29
Financiële vaste activa 0
Voorraden 36
Vorderingen 3
Liquide middelen 58
Totaal 126
   
Passiva  
Eigen vermogen 119
Langlopende schulden/ voorzieningen 2
Kortlopende schulden 5
Totaal 126

 

Staat van baten en lasten 2017 (bedragen x € 1.000)

Omzet 163
Kosten 157
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 6
Buitengewone baten 0
Totaal resultaat 6